Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

KDO JE SPRÁVCE?

Společnost Zdeněk Pehal, řeznictví – uzenářství Farma Hranáč,( dále jen Společnost,,) IČO: 66 55 19 35, se sídlem na adrese Nemojany 39, PSČ 683 03  je provozovatelem internetových stránek www.farmahranac.cz, jež představují komunitní, informační a obchodní internetový portál (dále jen „Portál“), který umožňuje uživatelům Portálu (dále jen „Uživatelé“) prodávat a nakupovat produkty a sdílet s tím související informace.

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 608 881 515 nebo na e-mail: farma@farmahranac.cz.

PROHLAŠUJI

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Tato Pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla“) upravují veškeré nakládání s osobními údaji ve spojení s užíváním Portálu a jeho služeb, není-li mezi konkrétními subjekty ujednáno něco jiného.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?
Společnost, jakožto správce, zpracovává zejména údaje, které jí poskytujete při dokončení objednávky. Údaje, které zpracováváme tak zahrnují Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu nebo dodací adresu vyplněnou u Vašeho nákupu, případně další údaje, které při využívání Portálu sami poskytnete

ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PLNĚNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Společnost využívá Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a fakturační adresu, popř. doručovací adresu, za účelem splnění svých povinností plynoucích z obchodních podmínek provozu a užívání internetových stránek www.farmahranac.cz, včetně všech jejich součástí. Osobní údaje jsou takto využívány i pro realizaci Vašich nákupů, včetně zasílání souvisejících oznámení o stavu zpracování nákupů nebo sděleních ostatních uživatelů, a řešení všech souvisejících požadavků či reklamací. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je ze strany společnosti prováděno ve zcela nezbytném rozsahu.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN
Společnost může za účelem zajištění plného fungování Portálu a přizpůsobení jeho obsahu zákaznickým preferencím využívat služeb třetích stran, kdy jako správce pověřuje tyto třetí strany ke zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém je to pro tyto služby nezbytné.

KDO SE K DATŮM DOSTANE?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (společnost ComGate Payments, a.s., Aupart, Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505, společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 3755)
  • marketingová agentura (společnost NEO STYLE s.r.o., se sídlem Zahradní 11411/2a, 683 01 Rousínov, IČO: 049 80 905, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 92921)

Společnost neposkytne ani jinak nezpřístupní Vaše osobní údaje dalším třetím stranám s výjimkou, jak je to popsáno v těchto Pravidlech, a vyvine maximální úsilí, aby ani prodejci dále nešířili a nevyužívali údaje, kterými disponují.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem plnění smluvních podmínek zpracováváme osobní údaje po celou dobu trvání, kdy svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s nakládáním s Vašimi osobními údaji máte právo požádat společnost  o informace ohledně osobních údajů, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích Vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat společnost  o přístup k poskytnutým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat společnost  o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů).

Rovněž máte právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů od společnosti  k jinému správci, jsou-li pro to splněny podmínky dané právními předpisy. V případě přímého marketingu máte právo vznést u společnosti Lokalmarket námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě dojde k ukončení zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené máte vždy právo se v případě porušení povinností společnosti obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOST
Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti. Přístup k úložišti je také chráněn heslem a prostřednictvím šifrované komunikace s databází. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu k členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měli přístup pouze ti pracovníci, kteří s údaji potřebují nutně nakládat.

KONTAKT
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na společnost  e-mailem na adresu farma@farmahranac.cz.

Zdeněk Pehal – řeznictví- uzenářství farma Hranáč

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 1.9.2020.

0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýZpět do e-shopu